حضور شرکت سابین تجارت آریا و مرکز نوآوری بانک ایران زمین در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا