بازدید معاونت فناوری اطلاعات بانک ایران زمین و مدیر عامل جهان ارقام پارس؛ از شرکت سابین تجارت آریا