sabin api

امروزه در فضای گسترده‌ مجازی، یکی از راه‌های ارتباطی مشتریان با شرکت؛ از طریق پیام رسان پرمخاطب تلگرام است.کانال‌های ارتباطی با سرنخ‌های کسب و کار (lead) و مشتریان کسب و کار، ارزشمندترین راه ارتباطی می‌باشد، کانال ارتباطی تلگرام با استفاده از این ربات ایجاد گردیده است، ویژگی منحصر به فرد این ربات، یکپارچگی با دیگر سامانه‌های داخلی شرکت من جمله سیرنگ می‌باشد. این یکپارچگی، تا حد امکان، دخالت انسان در اجرای فرایند عملیاتی را کاهش می‌دهد.