درباره ما
سابین تجارت آریا
نوآوری با ذهن دیجیتالی

شرکت سابین تجارت آرﯾﺎ (سهامی ﺧﺎص) ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ‌های ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت پرداخت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ هدف اراﺋﻪ راهکار‌های ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻋﺮﺻﻪ‌ی ﺳﺮوﯾﺲ های ﺑﻪ‌روز ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮوش، ﻧﺼﺐ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه‌های کارتخوان و اراﺋﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و در کوتاه ﻣﺪت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ همه اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی نیروهای ﻣﺘﺨﺼﺺ، بهره ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری های امنیتی روز دﻧﯿﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارهای ﻧﻮﯾﻦ پرداخت و همکار ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﺎﻧﮏ ها، PSPها و ﺷﺮﮐﺖ‌های ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ الکترونیک ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اخبار اخیر
مطالب