مقامات بانکی و فناوری از تعریف امنی‌چنل و ضرورت اجرای آن می‌گویند/بخش دوم

محمودیان: پیوندمیان کانال‌های مختلف،راز جذابیت امنی‌چنل/اینالوئی:امنی‌چنل برای بانک‌ها سودآور‌است/شریفی‌حسینی: امنی‌چنل وارد استراتژی سازمان‌ها‌شود/بزرگمهری: امکان اجرای امنی‌چنل در بانکداری الکترونیک ینالوئی، معاونت فناوری اطلاعات بانک ایران زمین معتقد است کهاین مشتری …