احمد میردامادی (عضو هیئت مدیره)

مسئوليت:
عضو هیئت مدیره