عباس فارسی (نایب رئیس هیئت مدیره)

مسئولیت
نایب رئیس هیئت مدیره