مهدی عباس نیا (رئیس هیئت مدیره)

مسئوليت:
عضو هیئت مدیره